Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti,nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím (dále jen „prodejce") a jinou fyzickou či právnickou osobou ( dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodejce.Internetový obchod je prodejcem provozován na internetové adrese www.levne-autodily-usti.cz,a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen "web prodejce").

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webu prodejce umístěné na adrese www.levne-autodily-usti.cz a další právní vztahy. Obchodní podmínky se netýkají případů,kdy osoba nakupuje zboží od prodejce v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchod.podmínek je možné ujednat v kupní smlouvě. Odlišná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Obchodní podmínky na svém webu může prodejce měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Pro poptávku a objednání zboží je používán web prodejce , který je zpřístupněn komukoliv , bez potřebné registrace.

2.2. Při vyplňování poptávkového a objednávkového formuláře na webové stránce je kupující povinen uvádět pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené kupujícím při poptávce a objednávce zboží jsou prodejcem považovány za správné.

2.3. Kupující bere na vědomí , že webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě,a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodejce.


2. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Web prodejce obsahuje nabídky zboží včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Nabídka zboží a jeho uvedené ceny zůstávají v platnosti po dobu ,kdy jsou zobrazovány na webu prodejce.Tímto ustanovením není omezena možnost prodejce uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Web prodejce obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží.Tyto informace platí pouze v případech ,kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

3.3. Kromě nabídek na zboží na webu prodejce je jednotlivé zboží kupujícím poptáváno pomocí vyplnění elektronické "POPTÁVKY" (formuláře).V "POPTÁVCE " je nutno vyplnit kupujícím :

 • značku a model automobilu
 • rok výroby automobilu ( pozor může být odlišné od data uvedení do provozu)
 • druh , zdvihový objem a výkon motoru ( je uvedeno v technickém průkazu vozidla) VIN automobilu.
 • seznam poptávaných náhradních dílů včetně jejich počtu , možnost zadat si konkrétního výrobce dílu
 • emailový a popř. telefonický kontakt

3.4. Na základě došlé a správně vyplněné poptávky prodejce tuto zpracuje a neprodleně odešle zpět kupujícímu na jeho emailovou adresu.

Zpracovaná poptávka obsahuje :

 • na každý poptávaný náhradní díl nabídku od minimálně 3 výrobců s cenou a termínem dodání.

3.5. Po obdržení zpracované poptávky prodejcem si kupující vybere z nabízeného zboží a pro jeho objednání vyplní "OBJEDNÁVKU " na webu prodejce."OBJEDNÁVKA " obsahuje tyto informace o :

 • poptávaném a posléze objednávaném zboží ( cena , počet , jednotka , výrobce...)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží 
 • způsobu a termínu dodání zboží ke kupujícímu

3.6. Před zasláním objednávky prodejci je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje ,které do objednávky vložil ,a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
"POPTÁVKY".Objednávku odešle kupující prodejci kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodejcem považovány za správné. Prodejce neprodleně po obdržení objednávky
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou ,a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v rámci objednávky.

3.7. Smluvní vztah mezi prodejcem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky tzv.akceptací ,která je prodejcem zaslána kupujícímu na jeho adresu elektronické pošty.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodejce není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobou , která dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu ( včetně obchodních podmínek).

3.9. Kupující bere na vědomí , že náklady jemu vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ( náklady na internetové připojení , telefonní hovory) si hradí sám.

4. Ceny zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodejci následujícími způsoby :

 • platba v hotovosti na prodejně AUTOPOINT KRUPKA na adrese Revoluční 56,417 42 Krupka
 • platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodejci náklady spojené s dodáním zboží " dopravné".

4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodejcem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé , nebo je stanoveno obecně závaznými právními předpisy,vystaví prodejce ohledně platby prováděné na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu).
Prodejce je plátcem DPH. Daňový doklad je vystavem prodejcem kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zasílá ho zároveň se zbožím.


5 . Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí , že dle ustanovení § 53 odst.8 zákona č.40/1964 Sb.občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "občanský zákoník "), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. či o jiný případ , kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit , má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst.7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit
a to do 14 dnů od převzetí zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodejci prokazatelně doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodejce.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být vráceno do tří pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 100 Kč (slovy sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smlouvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5. případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4. obchodních podmínek, a to bezhotovostní na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 5.3. obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.Přeprava a dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další Práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

7.Odpovědnost za vady a záruka

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. Občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícímu množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

7.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

7.5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně Záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho prodejny AUTOPOINT KRUPKA Revoluční 56,417 42 Krupka.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Prodejce není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 občanského zákoníku

8.5. Kupující bere na vědomí, že prodejce nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně jen jako „osobní údaje")

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů prodejcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodejce pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodejcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může v vztahu k prodejci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodejce.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodejce nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodejce nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodejce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodejce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodejce nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo na poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných el.poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

11.REKLAMAČNÍ ŘÁD

11.1. Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.autopoint krupka.cz provozovaném firmou Michal Schneider AUTOPOINT-KRUPKA zapsanou ŽÚ Magistrátu města Teplice č.j. 7738/2010, a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba a to podnikatel nebo spotřebitel.
Je-li smluvní stranou podnikatel (kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, tj. za účelem podnikání), řídí se vztahy neupravené tímto reklamačním řádem zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění (dále jen „obchodní zákoník"). Je-li smluvní stranou spotřebitel (kupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání), řídí se vztahy neupravené tímto reklamačním řádem zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele").

Záruka dle tohoto reklamačního řádu se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.autopoint-krupka.cz jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Při reklamaci vady výrobku kupujícím spotřebitelem doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit řádně vyplněný reklamační protokol (viz.doklady ke stažení) záruční list, dodací list nebo fakturu. Pokud není zboží osobně odebráno v prodejně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy kupující přebírá zboží od dopravce.

11.2. Rozpor s kupní smlouvou

a) Kupující spotřebitel (občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele)

Nároky kupujícího spotřebitele se řídí zejména ustanoveními § 616 a § 617 občanského zákoníku.

Pokud kupující spotřebitel při převzetí zboží (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží kupujícím od přepravce) zjistí poškození dodaného zboží (tj. jakoukoli vadu zboží), jakýkoliv rozdíl mezi záručním nebo dodacím listem, daňovým dokladem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením zboží uvedeném na záručním nebo dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným zbožím (zejména v jakosti, míře, množství nebo v bezvadnosti zboží), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný záruční list, popř. dodací list nebo fakturu, doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prokazatelným způsobem kontaktovat prodávajícího, za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem nebude ve shodě s kupní smlouvou, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
V případě, že kupující spotřebitel o rozporu s kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí zboží a toto zboží i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, nemá kupující spotřebitel nárok na bezplatné uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou.

b) Kupující podnikatel (obchodní zákoník)

Nároky kupujícího podnikatele se řídí zejména ustanoveními § 420 až 428 obchodního zákoníku.
Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Kdy dochází k okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží upravuje ustanovení § 455 obchodního zákoníku, když jím je zásadně okamžik převzetí zboží kupujícím podnikatelem. Jestliže kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího podnikatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena porušením jeho povinností.
Pokud kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit prodávajícímu.

11.3. Záruka za jakost a odpovědnost za vady prodané věci (záruka)
Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Není-li na faktuře záručním nebo na dodacím listu a ani na v internetovém obchodě v souladu se zákonem vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje prodávající na zboží záruku v délce 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Kratší životnost mají vždy baterie, a to v délce 6 měsíců, což bere kupující tímto na vědomí. Prodávající poskytuje tímto kupujícímu podnikateli záruku za jakost (§ 429 an. obchodního zákoníku) v souladu s výše uvedeným v délce 24 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.

11.4. Nemožnost uplatnění záruky
Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

 • po uplynutí záruční doby; 
 • opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním; 
 • mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče; 
 • zboží bylo poškozeno používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami); 
 • u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána; 
 • u použitého zboží, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím; 
 • byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané kupujícím, neodpovídá prodávající za vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže prodávající při vynaložení odborné péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni kupujícího upozornil, avšak kupující trval na jejich použití; 
 • prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy. 

11.5. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

a) Kupující spotřebitel (občanský zákoník)

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno (§ 625 občanského zákoníku).
Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího. Pro urychlení vyřízení reklamace Vám doporučujeme označit viditelně nápisem REKLAMACE. Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím spotřebitelem reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím spotřebitelem. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou zboží, obsahuje protokol nové sériové číslo vyměněného zboží. Další případné reklamace vyměněného zboží bude kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto reklamačního protokolu, který nahrazuje záruční a dodací list.

V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).
V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady (dle § 598 občanského zákoníku).
Jednotlivé nároky kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda reklamovanou vadu lze nebo nelze odstranit.

1. Vady odstranitelné
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, může kupující spotřebitel požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Po dohodě se spotřebitelem (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) je možná i výměna za zboží jiného výrobce než reklamovaného zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.
Právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo 4. oprávněná a uznaná reklamce různého druhu.

2. Vady neodstranitelné
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží a kupující spotřebitel nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

b) Kupující podnikatel (obchodní zákoník)

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil.
Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího. Kupující podnikatel je povinen zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Se zbožím musí být předložen vyplněný reklamační protokol (viz.dokumenty ke stažení) dodací list nebo faktura, případně také originální záruční list výrobce (pokud byl přiložen) za účelem urychlení reklamačního řízení.
Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned. O uplatnění reklamace sepíše pracovník s kupujícím prodávajícím reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

V případě, že při posouzení reklamované vady společnost prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace).

Zboží má právní vady, jestliže prodané zboží je zatíženo právem třetí osoby, ledaže kupující s tímto omezením projevil souhlas. Nárok z právních vad nevzniká, jestliže kupující podnikatel o právu třetí osoby věděl v době uzavření smlouvy nebo prodávající podle smlouvy byl povinen při plnění svých povinností postupovat podle podkladů, které mu předložil kupující podnikatel. Uplatnění práva třetí osobou s uvedením jeho povahy je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dověděl. Pro nároky kupujícího podnikatele z právních vad zboží platí níže uvedené, týkající se nároků z podstatného a nepodstatného porušení smlouvy.
Jednotlivé nároky kupujícího podnikatele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda dodáním reklamovaného zboží s vadou byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem.

1. Podstatné porušení smlouvy
Smlouva je porušena podstatným způsobem v případě, že zboží má vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání. V takovém případě může kupující podnikatel:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující podnikatel pouze pokud ji provede v oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 2 dnů po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující podnikatel bez souhlasu prodávajícího již měnit. Jestliže kupující podnikatel neprovede svoji volbu nároků ve výše uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Prodejce je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolání. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný Živnostenský úřad.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje prodejce pro doručování :

Michal Schneider AUTOPOINT - KRUPKA
Revoluční 56
417 42 Krupka
+420 725500405
autopointkrupka@seznam.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné od 1. 5.2012

Facebook
Facebook
Novinky

Autopoint

24.04.2012
Sekce v přípravě ...více »
Kontakty

Autopoint
Revoluční 56, 417 42 Krupka

tel.: +420 725 500 405
e-mail: autopointkrupka@seznam.cz

Partneři
Trost K Reklama na internetu Tvorba webových stránek